Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM LÓT NHỰA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM LÓT NHỰA. Hiển thị tất cả bài đăng

BƠM HÓA CHẤT RICHTER

1.Magnetic Drive Pumps»
CỘT ÁP:
1 to 115 m LC (380 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 600 m3/h (2.642 Usgpm)
NHIỆT ĐÔ:
-60ºC to +200ºC (-80ºF to +400ºF)2.Mechanically Sealed Pumps
SCK
SCK
CỘT ÁP:
1 to 110 m LC (360 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 300 m3/h (1.320 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +180ºC (-80ºF to +360ºF)3.Mechanical Seals

Single, external, SCK
Single, external, SCK
4.Self-Priming Pumps
MNK-S 50-32-160
MNK
CỘT ÁP:
1 to 60 m LC (200 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 40 m3/h (180 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +150ºC (-80ºF to +300ºF)

5.Vortex Pumps
MNK-X
MNK-X
CỘT ÁP:
1 to 135 m LC (445 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 250 m3/h (1100 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +180ºC (-80ºF to +360ºF)

6.Peripheral Pumps
Bơm nhỏ áp cao: MPB 25-25-115
MPB 25-25-115

CỘT ÁP:
1 to 110 m LC (360 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 6 m3/h (26 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +150ºC (-80ºF to +300ºF)