BƠM HÓA CHẤT RICHTER

1.Magnetic Drive Pumps»
CỘT ÁP:
1 to 115 m LC (380 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 600 m3/h (2.642 Usgpm)
NHIỆT ĐÔ:
-60ºC to +200ºC (-80ºF to +400ºF)2.Mechanically Sealed Pumps
SCK
SCK
CỘT ÁP:
1 to 110 m LC (360 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 300 m3/h (1.320 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +180ºC (-80ºF to +360ºF)3.Mechanical Seals

Single, external, SCK
Single, external, SCK
4.Self-Priming Pumps
MNK-S 50-32-160
MNK
CỘT ÁP:
1 to 60 m LC (200 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 40 m3/h (180 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +150ºC (-80ºF to +300ºF)

5.Vortex Pumps
MNK-X
MNK-X
CỘT ÁP:
1 to 135 m LC (445 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 250 m3/h (1100 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +180ºC (-80ºF to +360ºF)

6.Peripheral Pumps
Bơm nhỏ áp cao: MPB 25-25-115
MPB 25-25-115

CỘT ÁP:
1 to 110 m LC (360 ft)
LƯU LƯỢNG:
Up to 6 m3/h (26 Usgpm)
NHIỆT ĐỘ:
-60ºC to +150ºC (-80ºF to +300ºF)